با هامرز، خدمات متمایز را در بازار سرمایه تجربه کنید.افتتاح حساب

شماره حساب های بورس اوراق بهادار

بانک ملی ایران

بانک ملی ایران
0116630601009 شماره حساب: 
6037-9975-9965-2105 شماره کارت: 
IR330170000000116630601009 شماره شبا: 

بانک سامان

بانک سامان
849-40-4091282-1 شماره حساب: 
6219-8670-0009-0999 شماره کارت: 
IR020560084904004091282001 شماره شبا: 

بانک ملت

بانک ملت
9107635686 شماره حساب: 
6104-3384-0002-3376 شماره کارت: 
IR840120000000009107635686 شماره شبا: 

بانک تجارت

بانک تجارت
79010618 شماره حساب: 
5859-8370-1245-4233 شماره کارت: 
IR080180000000000079010618 شماره شبا: 

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین
206-2-7025631-1 شماره حساب: 
6274-1270-0000-6665 شماره کارت: 
IR820550020600207025631001 شماره شبا: 

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
376381814 شماره حساب: 
5894-6370-0029-0350 شماره کارت: 
IR460130100000000376381814 شماره شبا: 

بانک سینا

بانک سینا
204-4-15151530-1 شماره حساب: 
6393-4670-0010-0035 شماره کارت: 
IR370590020400415151530001 شماره شبا: 

بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد
207-110-79007900-2 شماره حساب: 
5022-2970-0032-0684 شماره کارت: 
IR610570020711079007900002 شماره شبا: 

بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه
1001-11-040-707075620 شماره حساب: 
5859-4770-1003-5153 شماره کارت: 
IR130780100111040707075620 شماره شبا: 

بانک پارسیان

بانک پارسیان
201-01108619-605 شماره حساب: 
6221-0612-3873-5957 شماره کارت: 
IR260540105320101108619605 شماره شبا: 

شماره حساب های بورس انرژی

بانک ملت

بانک ملت
9828727867 شماره حساب: 
6104-3384-0001-2874 شماره کارت: 
IR570120000000009828727867 شماره شبا: 

شماره حساب های بورس کالا

بانک ملت

بانک ملت
9915499468 شماره حساب: 
6104-3384-0001-3054 شماره کارت: 
IR700120000000009915499468 شماره شبا: 

بانک ملت

بانک ملت
9830111012 شماره حساب: 
6104-3384-0001-2882 شماره کارت: 
IR450120000000009830111012 شماره شبا: